آموزش وردپرس
entekhabat

اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی قائم شهر

اسامی قطعی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر قائم شهر به شرح زیر می باشد:

 به ترتیب حروف الفبا

۱ – آقای سیدمحمدرضا ابراهیمی مشهور به سعید فرزند سید اسمعیل کد نامزد ۱۲۱۶

۲ – آقای مهدی ابراهیمی بشلی مشهور به حامد ابراهیمی فرزند باباعلی کد نامزد ۱۲۱۷

۳ – آقای جعفر احمدی مشهور به احمدی گرجی فرزند رمضان کد نامزد ۱۲۱۸

۴ – آقای عباس احمدی فرزند نورعلی کد نامزد ۱۲۱۹

۵ – آقای وحید احمدی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۲۴۱

۶ – آقای رضا احمدی قاسم خیلی فرزند لطفعلی کد نامزد ۱۲۴۲

۷ – آقای مجتبی اخلاقی کله بنی فرزند فیض اله کد نامزد ۱۲۴۵

۸ – آقای کیانوش ادهمی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۴۶

۹ – آقای سیدمرتضی ادیانی مشهور به مهندس ادیانی فرزند سید عبد الغفار کد نامزد ۱۲۴۷

۱۰ – آقای محمدرضا اسکندری فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۸

 

۱۱ – آقای مرتضی اسمعیل زاده مجاوری مشهور به اسماعیل زاده فرزند حسن کد نامزد ۱۲۴۹

۱۲ – آقای احسان اسمعیلی نجار مشهور به اسماعیلی فرزند علی کد نامزد ۱۲۵۱

۱۳ – آقای رمضانعلی اصغری سرخی مشهور به سرخی فرزند قربانعلی کد نامزد ۱۲۵۶

۱۴ – آقای علی اصغر اکبرپورطلوتی مشهور به علی اکبر پور فرزند برارجان کد نامزد ۱۲۵۷

۱۵ – آقای اویس اکبرپورگروی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۵۸

۱۶ – آقای حسین اکبری تالارپشتی فرزند اکبر کد نامزد ۱۲۵۹

۱۷ – آقای سعید اکبری شهمیرزادی فرزند ضیاء الدین کد نامزد ۱۲۶۲

۱۸ – آقای محمد امری فرزند افلاطون کد نامزد ۱۲۶۵

۱۹ – آقای اسفندیار اولادزاد عباس آبادی فرزند رحمن کد نامزد ۱۲۶۷

۲۰ – آقای مصطفی بابائی مشهور به دبیر بابایی و استاد بابایی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۶۸

 

۲۱ – آقای محسن بابائی رگنی فرزند محمدصادق کد نامزد ۱۲۶۹

۲۲ – آقای محمدرضا بابائی کفشگرکلائی فرزند همت کد نامزد ۱۲۷۱

۲۳ – آقای هرمز باقری فرزند صفدر کد نامزد ۱۲۷۴

۲۴ – خانم آزاده برزگرشلیمکی فرزند فرج اله کد نامزد ۱۲۷۶

۲۵ – آقای سعید برزگرکوچکسرائی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۷۸

۲۶ – خانم سیده فاطمه پایمرد فرزند سیدرضا کد نامزد ۱۲۸۱

۲۷ – آقای شکراله پرارین فرزند بابا کد نامزد ۱۲۸۴

۲۸ – آقای فرشاد پورداد فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۲۸۵

۲۹ – آقای فرامرز تقوی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۲۸۶

۳۰ – خانم سمیه جمشیدی قادیکلائی فرزند عباس کد نامزد ۱۲۹۱

 

۳۱ – آقای محمدرضا حزنیان مشهور به محمد رضا هزینیان فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۹۲

۳۲ – آقای داریوش حسن پورگل افشانی فرزند اصغر کد نامزد ۱۲۹۴

۳۳ – آقای سیدهاشم حسینی دوکی فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۲۹۸

۳۴ – آقای مهدی حیدری فرزند عبدالرضا کد نامزد ۱۴۱۵

۳۵ – آقای منوچهر حیدری قادیکلائی مشهور به دبیر حیدری فرزند خانعلی کد نامزد ۱۴۱۶

۳۶ – آقای رضا خانی کوچکسرائی فرزند رمضان کد نامزد ۱۴۱۷

۳۷ – آقای ایرج خاوری نژاد مشهور به خاوری و خاوری نژاد کوچکسرائی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۱۸

۳۸ – خانم زینب خناری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۲۱

۳۹ – خانم نوابه درویش متولی فرزند نادر کد نامزد ۱۴۲۷

۴۰ – آقای مهدی درویشی نیا مشهور به مهدی درویشی فرزند بهرامعلی کد نامزد ۱۴۲۸

 

۴۱ – آقای نصراله دریابیگی مشهور به دریا فرزند مسلم کد نامزد ۱۴۲۹

۴۲ – آقای حسن ذبیح پوردرازکلائی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۵۲

۴۳ – آقای عباس رحیمی فرزند رمضان کد نامزد ۱۴۵۴

۴۴ – آقای علی رحیمی مشهور به حاج آقا رحیمی – شیخ رحیمی فرزند شعبانعلی کد نامزد ۱۴۵۶

۴۵ – آقای نورالدین رحیمی فرزند ملک ثابت کد نامزد ۱۴۵۷

۴۶ – آقای مهدی رحیمی درازکلا فرزند قدرت کد نامزد ۱۴۵۹

۴۷ – آقای علیرضا رستمی قادی فرزند آقا برار کد نامزد ۱۴۶۱

۴۸ – خانم نادیا رضائیان فرزند رضا کد نامزد ۱۴۶۴

۴۹ – آقای رضا رضائی سوخت آبندانی فرزند حسین کد نامزد ۱۴۶۵

۵۰ – آقای فضل اله روحانی زاده قادیکلائی فرزند مفید کد نامزد ۱۴۶۸

 

۵۱ – آقای حسین زاهدی خطیر فرزند ولی اله کد نامزد ۱۴۷۴

۵۲ – آقای فرهاد زمانی فرزند سبزعلی کد نامزد ۱۴۷۵

۵۳ – آقای رحمت زمانی نژاد فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۴۷۶

۵۴ – آقای سیدمحمد سادات نیا فرزند میر اعظم کد نامزد ۱۴۷۸

۵۵ – خانم هزینه سبزی قاسم خیلی فرزند باباجان کد نامزد ۱۴۸۱

۵۶ – خانم رقیه سعیدی نژاد مشهور به مرجان فرزند یزدان کد نامزد ۱۴۸۴

۵۷ – آقای مهدی سلیمی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۴۸۵

۵۸ – آقای ناصر سیفی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۸۶

۵۹ – آقای سعید سیفی شورکائی فرزند نعمت کد نامزد ۱۴۸۹

۶۰ – آقای سیدمحمود سینائی فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۴۹۱

 

۶۱ – آقای مرتضی شجاعی قادیکلائی فرزند هرمز کد نامزد ۱۴۹۲

۶۲ – آقای محمدعلی شریعتی فر مشهور به شریعتی فرزند نصیر کد نامزد ۱۴۹۵

۶۳ – آقای سعید شعبانی دیزآبادی فرزند محمد کد نامزد ۱۴۹۶

۶۴ – آقای میثم شمسی تلوکی فرزند محمود کد نامزد ۱۴۹۸

۶۵ – خانم پروانه شهابی مقدم مشهور به خانم قربانیان فرزند جهانگیر کد نامزد ۱۵۱۲

۶۶ – آقای مهدی شیرخداجویباری فرزند عسگر کد نامزد ۱۵۱۶

۶۷ – آقای محمدعلی صالح زاده مشهور به علی فرزند حسن کد نامزد ۱۵۱۹

۶۸ – آقای غلامعلی صالحی دلاور فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۵۲۱

۶۹ – آقای قاسم صالحی صمدی مشهور به حاج قاسم فرزند منوچهر کد نامزد ۱۵۲۴

۷۰ – خانم ام البنین صفری فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۲۶

 

۷۱ – آقای علی طالبی قادی کلائی فرزند یارعلی کد نامزد ۱۵۲۷

۷۲ – آقای بهنام طیبی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۵۲۸

۷۳ – آقای امید طیبی درازکلا فرزند حسین کد نامزد ۱۵۲۹

۷۴ – آقای علی اشرف عباس زاده ملک فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۵۴۱

۷۵ – آقای علی علی نژادالمشیری فرزند رحمت کد نامزد ۱۵۴۸

۷۶ – آقای روح الله علی نژادپائین کولائی فرزند عبد العلی کد نامزد ۱۵۴۹

۷۷ – آقای محسن عنایتی قادیکلائی فرزند رحمت کد نامزد ۱۵۶۵

۷۸ – آقای عباس عیسی ئی فرزند امان اله کد نامزد ۱۵۶۷

۷۹ – آقای محمد عینعلی فرزند گل محمد کد نامزد ۱۵۶۸

۸۰ – آقای علی غفوری مشهور به عیوضی فرزند تیمور کد نامزد ۱۵۶۹

 

۸۱ – آقای نبی اله فاضلی فرزند رستم کد نامزد ۱۵۷۲

۸۲ – آقای غلام رضا فتحی تالارپشتی فرزند اسحق کد نامزد ۱۵۷۶

۸۳ – آقای فریبرز فتحی کارمزدی فرزند جمشید کد نامزد ۱۵۷۸

۸۴ – آقای اسماعیل فدائی فرزند رمضان کد نامزد ۱۵۷۹

۸۵ – آقای نصرت اله فرجپور فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۵۸۱

۸۶ – آقای علی محمد قاسم نژادبرنجستانکی مشهور به علی فرزند باب اله کد نامزد ۱۵۹۴

۸۷ – آقای مهدی قاسمی مشهور به مهندس قاسمی فرزند حسین جان کد نامزد ۱۵۹۶

۸۸ – آقای ابراهیم قدمی مشهور به مهندس قدمی-حاجی قدمی فرزند ناصر کد نامزد ۱۵۹۷

۸۹ – آقای مهرداد قربانیان مشهور به مهندس قربانیان فرزند یوسف کد نامزد ۱۵۹۸

۹۰ – آقای فرامرز قلی پوربابلی فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۶۱۴

 

۹۱ – آقای علیرضا قنبرپورشیاده فرزند قدرت اله کد نامزد ۱۶۱۷

۹۲ – آقای سبحان اله قنبری شورکائی فرزند یارعلی کد نامزد ۱۶۱۸

۹۳ – خانم محبوبه کارشناس نجف آبادی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۶۲۱

۹۴ – آقای علی اصغر کیه بادرودی نژاد مشهور به دبیر بادرودی فرزند گل عمو کد نامزد ۱۶۲۷

۹۵ – آقای امید گرائلی فرزند یاور کد نامزد ۱۶۲۸

۹۶ – آقای محمدنصیر متانی بورخیلی فرزند اردشیر کد نامزد ۱۶۴۱

۹۷ – آقای مهران مجدآرا فرزند قلی کد نامزد ۱۶۴۲

۹۸ – آقای قربان مرادی قادی مشهور به مهندس مرادی فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۴۷

۹۹ – آقای شیداله مهدوی فرزند مهدی کد نامزد ۱۶۵۱

۱۰۰ – خانم افسانه مهدیان کرانی فرزند شعبان کد نامزد ۱۶۵۲

 

۱۰۱ – آقای سعید مهدی پور فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۵۴

۱۰۲ – آقای سعید میرزائی کوتنائی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۵۶

۱۰۳ – آقای غلامرضا نجفدری فرزند عبداله کد نامزد ۱۶۵۷

۱۰۴ – آقای جمشید نجفی فرزند علی کد نامزد ۱۶۵۸

۱۰۵ – آقای حسنعلی نوذری فرزند تقی کد نامزد ۱۶۷۲

۱۰۶ – آقای حسین نوروزی کوچکسرائی فرزند حسن کد نامزد ۱۶۷۴

۱۰۷ – آقای علی نوری نژاد فرزند موسی کد نامزد ۱۶۷۶

۱۰۸ – آقای نادعلی نیازی اوریمی فرزند علی کد نامزد ۱۶۷۸

۱۰۹ – آقای امیرهوشنگ وهابی خنکدار فرزند عباسعلی کد نامزد ۱۶۸۱

۱۱۰ – آقای سیدمصطفی هاشمی عباسی فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۶۸۲

۱۱۱ – آقای علی یحیی پور فرزند محمد باقر کد نامزد ۱۶۸۴

۱۱۲ – آقای محمد یعقوبی کوچکسرائی مشهور به مهدی فرزند رمضان کد نامزد ۱۶۸۵

۱۱۳ – آقای امید یوسفی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۶۸۶

 

همچنین ببینید

2259380

اجرای طرح‌های فاضلاب در ۵ شهر مازندران

ذبیح اله ذاکری مدیرعامل شرکت آبفای شهری مازندران امروز در آئین معارفه مدیرجدید آبفای شهرستان …

۲ دیدگاه

  1. سلام ،واقعا حیف نیست شخصی مانند نیازی با سابقه ۲۱ ساله شهرداربودن در شورای شهر رای نیاره؟آیا افکار عمومی شهرهای دیگر بما نمیخندند؟

  2. اقای نیازی با تجربه بالاشون می تونستن بسیار برای این شهر مفید باشن. ایشون اصلا نیاز به رای نداشتن. در کشوری مثل ژاپن هیچوقت یک مدیر بازنشسته نمیشه بلکه به اتاق فکر فرستاده میشه تا تجربیاتشو به مدیران دیگه انتقال بده. اقای نیازی می تونستن برای این شهر و شورا بهترین انتخاب باشن…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *