آموزش وردپرس
IMG10125008

شیوع شپش در مدارس

قائم خبر:با شروع فصل سرما شپش در مدارس افزایش می‌یابد که این روزها خبرهایی از شیوع این بیماری در مدارس شنیده می‌شود.

این موضوع زنگ هشداری برای مسئولان است تا اهمیت بهداشت مدارس را در برنامه‌ریزی‌های خود قرار دهند، به دلیل اینکه عدم مهار این امر آسیب‌های جبران‌ناپذیری از نظر روانی و آموزشی در بین دانش‌آموزان به همراه دارد.

موضوعی که مایه تأسف است، در برخی مدارس اقدام به جدا کردن برخی دانش‌آموزان می‌کنند که این موضوع صدمات روحی و روانی شدیدی به همراه دارد.

* آغاز معاینات غربال‌گری در مدارس مازندران

 با شروع فصل سرما ریسک احتمال شیوع آلودگی شپش بالا است.

 همچنین باید همه دانش‌آموزان توسط مدارس دارای مراقب سلامت یا مربیان بهداشت، مدارس فاقد مربی بهداشت کارشناسان مراکز بهداشتی و مدارس روستایی توسط بهورزان خانه‌های بهداشتی و همین‌طور با توجه به کمبود پرسنل در سیستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان معلمان ابتدایی در صورت نداشتن آموزش‌های لازم را ببینند و در بحث غربال‌گری اقدام کنند.

 باید آموزش در سه بخش اولیا، دانش‌آموزان و کارکنان باشد.

 وضعیت آلودگی شپش به‌گونه‌ای است که باید خانواده‌ها مراقبت‌هایی انجام دهند و باید با مربی بهداشت همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعاتی کسب کنند.

 مدارسی که دارای مربی بهداشت هستند، پیگیر باشند و در مدارس روستایی بهورزان پیگیر موضوع باشند.

* شپش ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ

 ﺷﭙﺶ سر از دوران ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻤﺮاه اﻧﺴﺎن ﺑﻮده، ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﯽ‌ﮔﺰد، ﺧﻮن را ﺧﻮرده و اﯾﺠﺎد ﺧﺎرش و ﺳﻮزش ﻣﯽکند.

ﺷﭙﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ‌وﻓﻮر و در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد، گفت: ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮرات ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

 آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺸﺮه در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل و ﺳﺮد ﺑﻪ‌وﯾﮋه در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻟﺒﺎس ﺑﯿﺸﺘﺮی می‌پوشند، اتفاق می‎افتد،  این موضوع در مدارس ابتدایی دخترانه ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺰرگ‌سالان اﺳﺖ و در ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

 اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﯽ از ﻓﺮد آﻟﻮده ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺳﺮ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد آﻟﻮده از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻼه، روﺳﺮی، ﺑﺮس، ﺣﻮﻟﻪ ﺣﻤﺎم، ﻟﺒﺎس ﺧﻮاب، ﻣﺘﮑﺎ، ﺑﺎﻟﺶ، ﭘﺘﻮ، ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﮔﯿﺮه ﻣﻮ، ﮔﻞ ﺳﺮ، ﻣﻘﻨﻌﻪ، ﺷﺎل، ﭼﺎدر، ﺣﻮﻟﻪ، وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ ﻣﻮ، ﺷﺎﻧﻪ، اﻟﺒﺴﻪ، ﮐﻤﺪ رخت‌کن ﺣﻤﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﺨﺮ و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻨﺪﻟﯽ‌ﻫﺎی دارای ﺗﮑﯿﻪ‌ﮔﺎه ﺳﺮ از جمله ﺗﺎﮐﺴﯽ و اتوبوس ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

 ﺗﺨﻢﮔﺬاری ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻻﺑﻪﻻی ﻣﻮﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﮔﻮش و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ و در ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، اظهار کرد: ﺗﺨﻢ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭼﺴﺒﯿﺪه، ﺑﻪ‌راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺪه ﻧﺸﺪه و ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن و ﺷﺎﻣﭙﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮلی ﻧﯿﺰ ﺷﺴﺘﻪ نشده وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ آﺳﯿﺒﯽ نمی‌زند.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﭙﺶ و ﺷﻮره و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺮ ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺠﺪد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.

ﻣﺼﺮف ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و داروﻫﺎ می‌تواﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داروی ﺿﺪﺧﺎرش و آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ وﺟﻮد دارد.

 ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ آﻟﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاساس جنسیت ﺑﻪ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﻪ، چند دﻗﯿﻘﻪ در آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه، ﺑﺎ اﺗﻮی داغ اﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﭙﺶ و ﺗﺨﻢ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ روش‎ها، ﺑﺎﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ در ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ درﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ‌ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ.

رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدی، اﺳﺘﺤﻤﺎم ﻣﻨﻈﻢ، شست‌وشو، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺮﺗﺐ اﻟﺒﺴﻪ و ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ از مهم‌ترﯾﻦ راه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ اﺳﺖ، افزود: ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ و ﻟﺒﺎس اﻓﺮاد آﻟﻮده، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮان، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در آراﯾﺸﮕﺎه‎ها، ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﺐ داﺧﻞ اﺗﺎق و تخت‌خوابﻫﺎ و درﻣﺎن ﺑﻪ‌ﻣﻮﻗﻊ افراد آلوده در اﺳﺮع وﻗﺖ از راه‌های پیشگیری محسوب می‌شود.

 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎری در ﻣﺪارس ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاقبان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم و ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻟﻮﺳﯿﻮن راﯾﮕﺎن در ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﺎﯾﮕﺎه‎ها و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺮاجعان ﻣﯽﺷﻮد.

 به‌دلیل ﻋﻮارض رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻮﻫﯿﻦ، آزار و ﻃﺮد ﮐﺮدن ﻓﺮد آﻟﻮده ﺧﻮدداری ﺷﻮد، ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺿﺪشپش، اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ از ﺑﯿﻦ می‌رود و داﻧﺶ‌آﻣﻮزان می‎تواﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪارس و شم‌پاﺷﯽ ﮐﻒ و دﯾﻮار به‌شدت ﺧﻮدداری ﺷﻮد، ﭼﻮن ﺑﯽ‌تأﺛﯿﺮ ﺑﻮده و می‌تواﻧﺪ اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺪی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 با توجه به اینکه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﭙﺶ ﺑﻪ ﻃﻮل موﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن آن ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎ و ﺷﺎﻧﻪ ﮐﺮدن در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﭙﺶ و ﺗﺨﻢ آن ﮐﻤﮏ می‌کند.

 آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﭙﺶ ﺳﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد، افزود: اما شپش سبب ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ، اﺣﺴﺎس ﮐﻼﻓﮕﯽ، ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺑﯽ‌ﺧﻮاﺑﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ و ﺣﺘﯽ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

برای جلوگیری از شیوع شپش در سطح گسترده باید به مسائل بهداشتی دانش‌آموزان در خانواده و مدرسه توجه شود.

همچنین ببینید

atash

آتش سوزی در روستای رکابدارکلای قائم شهر

قائم خبر :مشاهدات آتش نشانان از بررسی محل حادثه ،ساختمانی با سقف حلبی بود که …

یک دیدگاه

  1. تو این دوره زمونه دلیل شیوع شپش فقط میتونه بی توجهی و بی مبالاتی والدین و عدم آگاهی دانش آموز باشه و نه هیچ چیز دیگه ای…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *